Regulamin

Regulamin konkursu w 2017 roku. Nowy regulamin zostanie opublikowany po ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs organizowany jest przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz Sądecki Urząd Pracy, zwanych dalej Organizatorem.
 2. Celem konkursu jest:
  1. promocja rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta Nowego Sącza,
  2. promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej – zachęcanie do zakładania nowych firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy,
  3. popularyzacja własnej aktywności przedsiębiorców – zaangażowania w rozwój firmy.
 3. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawuje Prezydent Miasta Nowego Sącza.

§2

Kategorie konkursu

 1. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:
  1. Sądecki Przedsiębiorca Roku.
  2. Debiut w biznesie.
 2. Zwycięzcom konkursu w ww. kategoriach zostaną przyznane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza okolicznościowe statuetki.

§3

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta Nowego Sącza – bez względu na siedzibę firmy, przez okres minimum 12 miesięcy, z wyłączeniem spółek komunalnych Miasta Nowego Sącza. Ponadto, przyjęto zasadę, iż w kategorii „Debiut w biznesie” (§2 ust. 1 pkt 2) mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 3 lata.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie do Sądeckiego Urzędu Pracy kompletnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, tj.:
  • Załącznik nr 1 – oświadczenia pracodawcy,
  • Załącznik nr 2 – oświadczenia zgłaszającego,
  • Załącznik nr 3 – dokumentów poświadczających formę prawną prowadzonej działalności, tj. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, statut, umowa spółki lub inne.

  Wzory formularzy w poszczególnych kategoriach stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

 3. Do konkursu można zgłaszać się osobiście lub za zgodą zostać zgłoszonym przez osoby trzecie.
 4. W danym roku, przedsiębiorca może złożyć aplikację konkursową tylko w jednej kategorii.
 5. W przypadku, gdy zgłoszenie jest dokonywane przez osoby trzecie, wypełniony Formularz zgłoszeniowy musi zostać zaakceptowany przez przedsiębiorcę (lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji).
 6. Wszystkie przedstawione informacje zostaną zachowane w ścisłej tajemnicy i będą udostępniane tylko osobom dokonującym oceny zgromadzonych materiałów oraz wykorzystywane jedynie na potrzeby konkursu.
 7. Tryb i termin składania prac konkursowych:
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONKURS
  PN. „PRZEDSIĘBIORCA 2017 – MÓJ SPOSÓB NA BIZNES”
  W KATEGORII …….
  Konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w dniu 19 lipca 2017 r.
  • Formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Sądeckiego Urzędu Pracy.
  • Formularz należy złożyć w zaklejonej kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
  • Koperta powinna być ponadto opatrzona następującymi informacjami: pełna nazwa przedsiębiorcy wraz z adresem prowadzonej działalności.
  • Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 09.10.2017r. O ważności zgłoszenia decydować będzie data stempla pocztowego lub data jego złożenia w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy.
  • Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej www.nowysacz.pl lub www.sup.nowysacz.pl .

§4

Kryteria oceny

 1. Proces oceny złożonych prac konkursowych będzie przebiegał dwuetapowo:
  • I etap – ocena formalna,
  • II etap – ocena merytoryczna.
 2. I etap – spełnienie warunków formalnych przez przedsiębiorcę:
  • działalność jest prowadzona na terenie Miasta Nowego Sącza,
  • okres prowadzenia działalności wynosi minimum 12 miesięcy,
  • w przypadku kategorii „Debiut w biznesie” (§2 ust. 1 pkt 2) okres prowadzonej działalności nie przekracza 3 lat,
  • Formularz zgłoszeniowy został złożony przez uprawnionego przedsiębiorcę,
  • złożono w terminie kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami.

  W przypadku braku kompletu wymaganych załączników, uczestnik konkursu zostanie powiadomiony (telefonicznie lub pisemnie) o możliwości ich uzupełnienia w terminie do 2 dni roboczych od daty powiadomienia. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie brakujących załączników, skutkować będzie odrzuceniem pracy konkursowej.

 3. II etap – ocena merytoryczna:
  1. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane prace, które spełnią wszystkie wymagania formalne.
  2. Ocena merytoryczna zostanie dokonana według następujących kryteriów:

   w kategorii „Sądecki Przedsiębiorca Roku”:

   kryterium 1: Pomysł na biznes

   • koncepcja i okoliczności powstania firmy;
   • umiejętność przezwyciężania kryzysów oraz trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy;
   • determinacja w dążeniu do zapewnienia firmie sukcesu.

   kryterium 2: Opis działania firmy

   • wizja, strategia i potencjał rozwoju firmy oraz konsekwencja i zaangażowanie w realizację zamierzonych celów;
   • budowa silnej marki w mieście, regionie, jak i poza jego granicami;
   • inwestycje w rozwój firmy oraz w utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy;
   • posiadane certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, udział w targach itp.

   kryterium 3: Nowe technologie/ innowacyjność

   • podejmowanie twórczych i nowatorskich działań prowadzących do zwiększenia efektywności działania i konkurencyjności firmy;
   • wprowadzanie na rynek nowych produktów i wdrażanie innowacyjnych technologii;
   • innowacje (autorskie technologie, unikalne rozwiązania techniczne);
   • tworzenie w firmie kultury sprzyjającej innowacyjności.

   kryterium 4: Relacje z pracownikami i otoczeniem

   • kultura organizacyjna firmy, w tym np. system komunikacji i zarządzania, zasady współpracy i etyki pracy, motywowanie pracowników, inicjowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, działania mające na celu stałe polepszanie warunków pracy i warunków socjalnych;
   • społeczna odpowiedzialność biznesu – działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, działalność prospołeczna i charytatywna.

   w kategorii „Debiut w biznesie”:

   kryterium 1: Pomysł na biznes

   • koncepcja i okoliczności powstania firmy;
   • umiejętność przezwyciężania kryzysów oraz trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy;
   • determinacja w dążeniu do zapewnienia firmie sukcesu.

   kryterium 2: Opis działania firmy

   • wizja, strategia i potencjał rozwoju firmy oraz konsekwencja i zaangażowanie w realizację zamierzonych celów;
   • budowa silnej marki w mieście, regionie, jak i poza jego granicami;
   • inwestycje w rozwój firmy oraz w utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy;
   • posiadane certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, udział w targach itp.

   kryterium 3: Nowe technologie/ innowacyjność

   • podejmowanie twórczych i nowatorskich działań prowadzących do zwiększenia efektywności działania i konkurencyjności firmy;
   • wprowadzanie na rynek nowych produktów i wdrażanie innowacyjnych technologii;
   • innowacje (autorskie technologie, unikalne rozwiązania techniczne);
   • tworzenie w firmie kultury sprzyjającej innowacyjności.

   kryterium 4: Wpływ działalności firmy na otoczenie, w tym tworzenie miejsc pracy

   • czy uruchomienie działalności gospodarczej i jej prowadzenie ma/miało wpływ na otoczenie – społeczność lokalną, rodziny, otoczenie gospodarcze, tworzenie miejsc pracy.
 4. Ocena złożonych prac konkursowych będzie dokonana w oparciu o treści zawarte w złożonym Formularzu zgłoszeniowym według przyjętej dla każdej kategorii konkursu skali ocen:
   • kryterium 1: 0 – 5 punktów,
   • kryterium 2: 0 – 5 punktów,
   • kryterium 3: 0 – 5 punktów,
   • kryterium 4: 0 – 5 punktów.
  • Suma: 20 punktów
 5. Wszyscy członkowie Kapituły będą zobowiązani do zapoznania się ze wszystkimi złożonymi w wyznaczonym czasie aplikacjami konkursowymi, będą zobowiązani do ich oceny punktowej, która będzie ostatecznie zsumowana.
 6. Po dokonaniu oceny zostanie sporządzony ranking zgłoszonych prac konkursowych według liczby otrzymanych punktów, dla każdej kategorii odrębnie.
 7. Kapituła Konkursu dokona wyboru zwycięzców spośród pięciu najwyżej punktowanych w ogólnym rankingu firm, ustalając w drodze głosowania ostateczną kolejność.
 8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż jedną firmę, ostateczną decyzję o przyznaniu statuetki podejmuje Kapituła Konkursu bezwzględną większością głosów. Jeżeli w wyniku głosowania firmy uzyskają równą liczbę głosów, rozstrzygnięcia dokonuje Przewodniczący Kapituły Konkursu. Przewodniczący Kapituły może również w uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy z przedsiębiorcą przed zakończeniem procesu oceny i wyłonienia zwycięzcy.

§5

Kapituła Konkursu

 1. Kapitułę Konkursu powołuje Prezydent Miasta Nowego Sącza.
 2. W skład Kapituły Konkursu wchodzi 11 Członków:
  Wojciech Piech Przewodniczący Kapituły Konkursu;
  Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza
  Leszek Langer Wiceprzewodniczący Kapituły Konkursu;
  Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy;
  Przewodniczący Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza
  Alina Marek Członek Kapituły Konkursu;
  Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza
  Józef Pyzik Członek Kapituły Konkursu;
  Prezes Zarządu Kongregacji Kupieckiej ZHiU w Nowym Sączu.
  doc. dr Marek Reichel Członek Kapituły Konkursu;
  Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy PWSZ w Nowym Sączu;
  Wiceprzewodniczący Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza
  dr Natalia Potoczek Członek Kapituły Konkursu;
  Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU w Nowym Sączu
  Jan First Członek Kapituły Konkursu;
  Prezes Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu; Członek Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza
  Marek Pawlus Członek Kapituły Konkursu;
  Wiceprezes Zarządu Kongregacji Kupieckiej ZHiU w Nowym Sączu
  Tomasz Bania Członek Kapituły Konkursu; Dyrektor Biura Sądeckiej Izby Gospodarczej
  Ludomir Krawiński Członek Kapituły Konkursu;
  Prezes Zarządu Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Nowym Sączu
  Bożena Damasiewicz Członek Kapituły Konkursu;
  Prezes Fundacji „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Nowym Sączu
 3. Kapituła Konkursu dokonuje:
  • otwarcia kopert,
  • oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych prac konkursowych,
  • wyłonienia laureatów konkursu w każdej kategorii konkursowej.
 4. Tryb pracy Kapituły określa Przewodniczący Kapituły Konkursu.
 5. Obrady Kapituły Konkursu mają charakter niejawny.
 6. Decyzje Kapituły Konkursu mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom odwoławczym.
 7. Biuro konkursu prowadzi Sądecki Urząd Pracy.
 8. Członkowie Kapituły nie mogą być uczestnikami konkursu.
 9. W przypadku zgłoszenia uczestnika do udziału w konkursie przez Członka Kapituły, podlega on wyłączeniu przy ocenie pracy zgłoszonego uczestnika.
 10. Kapituła Konkursu dodatkowo przyzna tytuł „Solidnego Partnera Sądeckiego Urzędu Pracy” wybranemu przedsiębiorcy w oparciu o przedłożoną Kapitule listę wyłonionych przez Sądecki Urząd Pracy kandydatów wraz z uzasadnieniem.Sądecki Urząd Pracy wytypuje do tego tytułu przedsiębiorców na podstawie analizy dotychczasowej współpracy z urzędem, mając na uwadze w szczególności:
  • zgłaszanie ofert pracy w zakresie niesubsydiowanych i subsydiowanych miejsc pracy,
  • pomoc w aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 50 roku życia),
  • wywiązywanie się z umów zawartych z Sądeckim Urzędem Pracy,
  • efektywność zatrudnieniową w zakresie programów aktywizacji zawodowej w ciągu ostatnich 2 lat.

§ 6

Organizacja i przebieg konkursu

 1. Przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych w poszczególnych kategoriach do dnia 09.10.2017 r.
 2. W dniu 11.10.2017 r. otwarcie kopert i rozpoczęcie pracy Kapituły Konkursu. Członkowie Kapituły Konkursu złożą deklaracje poufności i bezstronności.
 3. W dniu 13.10.2017 r. zakończenie oceny złożonych prac konkursowych pod względem formalnym.
 4. W dniu 23.10.2017 r. zakończenie oceny złożonych prac konkursowych pod względem merytorycznym oraz wyłonienie zwycięzców.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie statuetek odbędzie się podczas uroczystej Konferencji podsumowującej konkurs, nawiązującej do wydarzeń organizowanych z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
 6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają zaproszenie na Konferencję, która odbędzie się w Nowym Sączu. O dokładnym terminie i miejscu, uczestnicy powiadomieni zostaną listownie.
 7. Informacja o zwycięzcach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza oraz Sądeckiego Urzędu Pracy.
 8. Zwycięzcy mają prawo używać logo Konkursu w materiałach promujących firmę, a Organizator konkursu zapewnia również możliwość promocji laureatów poprzez publikacje tematyczne na stronie miasta oraz umieszczenie banerów graficznych z odnośnikami do stron internetowych zwycięskich firm.
 9. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Informacje dotyczące konkursu, w tym Regulamin i Formularze Zgłoszeniowe w poszczególnych kategoriach są udostępniane w Internecie na: www.nowysacz.pl lub www.sup.nowysacz.pl lub w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy.
 2. Wszystkie otrzymane zgłoszenia konkursowe pozostają w Sądeckim Urzędzie Pracy i nie podlegają zwrotowi.
 3. Uczestnik konkursu, składając dokumenty wskazane w regulaminie wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych zawartych w tych dokumentach na potrzeby Konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 4. Uczestnik konkursu, składając dokumenty wskazane w regulaminie oświadcza jednocześnie, że nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podatków oraz innych płatności oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
 5. Uczestnik konkursu wyraża również zgodę na używanie swojego wizerunku, logotypu i nazwy firmy oraz informacji o firmie na potrzeby organizacji konkursu.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania Formularzy zgłoszeniowych lub unieważnienia Konkursu.
 8. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości i akceptują treść niniejszego Regulaminu.