O konkursie

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Nowego Sącza przez minimum 12 miesięcy, z wyłączeniem spółek komunalnych Miasta Nowego Sącza. Ponadto przyjęto zasadę, iż w kategorii „Debiut w biznesie” mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Celem konkursu jest:

  • promocja rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta Nowego Sącza,
  • promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej: zachęcanie do zakładania nowych firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy,
  • popularyzacja własnej aktywności przedsiębiorców: zaangażowanie w rozwój firmy.

Zwycięzcy konkursu otrzymają okolicznościowe statuetki przyznane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pana Ryszarda Nowaka.

Prace konkursowe oceniać będzie Kapituła Konkursu powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Kryteria oceny zostały określone w Regulaminie Konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do Sądeckiego Urzędu Pracy (osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską) kompletnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z Załącznikami w terminie określonym w regulaminie.