O konkursie

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Nowego Sącza przez minimum 12 miesięcy, z wyłączeniem spółek komunalnych Miasta Nowego Sącza. Ponadto przyjęto zasadę, iż w kategorii „Debiut w biznesie” mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Celem konkursu jest:

  • promocja rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta Nowego Sącza,
  • promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej: zachęcanie do zakładania nowych firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy,
  • popularyzacja własnej aktywności przedsiębiorców: zaangażowanie w rozwój firmy.

Zwycięzcy konkursu otrzymają okolicznościowe statuetki przyznane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pana Ryszarda Nowaka.

Prace konkursowe oceniać będzie Kapituła Konkursu powołana zarządzeniem nr 384/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z 19 lipca 2017 r.

Kryteria oceny zostały określone w Regulaminie Konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do Sądeckiego Urzędu Pracy (osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską) kompletnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z Załącznikami w terminie do 09.10.2017 r.