Konkurs „PRZEDSIĘBIORCA 2017 – MÓJ SPOSÓB NA BIZNES”

Informujemy, iż Prezydent Miasta Nowego Sącza, Pan Ryszard Nowak, zarządzeniem nr 384/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. ogłosił konkurs pn. „PRZEDSIĘBIORCA 2017 – MÓJ SPOSÓB NA BIZNES”.

Konkurs organizowany jest w kategoriach:
1.    Sądecki Przedsiębiorca Roku.
2.    Debiut w biznesie.

Konkurs adresowany jest do:
Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Nowego Sącza przez minimum 12 miesięcy, z wyłączeniem spółek komunalnych Miasta Nowego Sącza. Ponadto przyjęto zasadę, iż w kategorii „Debiut w biznesie” mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Celem konkursu jest:

  • promocja rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta Nowego Sącza,
  • promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej: zachęcanie do zakładania nowych firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy,
  • popularyzacja własnej aktywności przedsiębiorców: zaangażowanie w rozwój firmy.

Zwycięzcy konkursu otrzymają okolicznościowe statuetki przyznane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pana Ryszarda Nowaka.

Prace konkursowe oceniać będzie Kapituła Konkursu powołana zarządzeniem nr 384/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z 19 lipca 2017 r.

Kryteria oceny zostały określone w Regulaminie Konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do Sądeckiego Urzędu Pracy (osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską) kompletnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z Załącznikami w terminie do 09.10.2017 r.

Dokumenty konkursu:
1.    Regulamin konkursu.
2.    Formularze Zgłoszeniowe wraz z Załącznikami.

Biuro konkursu:
Dział Usług Rynku Pracy Sądeckiego Urzędu Pracy przy ul. Węgierskiej 146, pokój nr 18 lub 19, nr tel. 18 44-89-291, 18 44-89-311,  18 44-89-277, 18 44-89-264, 18 44-89-272

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronach Urzędu Miasta Nowego Sącza pod adresem: www.nowysacz.pl oraz Sądeckiego Urzędu Pracy pod adresem: www.sup.nowysacz.pl

Konkurs realizowany jest w ramach Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2020, Kierunek 1. Wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.3. Promocja i upowszechnianie działań ukierunkowanych na rozwój indywidualnej  przedsiębiorczości oraz wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.